පිටුව_බැනරය

අපද්‍රව්‍ය නැවත ලබා ගත් WWTP

ස්ථානය:වුහු නගරය, චීනය

කාලය:2019

ප්රතිකාර ධාරිතාව:මීටර් 16,1003/d

WWTP වර්ගය:විමධ්‍යගත ඒකාබද්ධ FMBR උපකරණ WWTPs

ක්රියාවලිය:අමු අපජලය→ පෙර පිරිපහදුව→ FMBR→ Effluen6

Project කෙටි:

ව්‍යාපෘතිය FMBR තාක්‍ෂණය අනුගමනය කළේ "අඩවියේ එකතු කිරීම, ප්‍රතිකාර කිරීම සහ නැවත භාවිතා කිරීම" යන විමධ්‍යගත ප්‍රතිකාර අදහසයි.ව්‍යාපෘතියේ සමස්ත ධාරිතාව මීටර් 16,100 කි3/d.දැනට WWTP 3ක් පිහිටුවා ඇත.පිරිපහදු කළ ජලය ප්‍රතිකාර කිරීමෙන් පසු ගංගාව ස්ථානගතව නැවත පුරවයි, එය ගංගා දූෂණයේ වර්තමාන තත්ත්වය අවම කරයි.